Děti se speciálními potřebami (s asistentem)

LMŠ Sýkorka při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných vychází
z paragrafu 16 odst. 9 školského zákona a paragrafu 17 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Poskytování podpůrných opatření I. stupně se bude odehrávat s využitím plánu pedagogické
podpory, který bude vytvořen vždy individuálně na míru daného dítěte v kolektivu pedagogů.
Poskytování podpůrných opatření II.-V. stupně bude navázáno na spolupráci s Pedagogickopsychologickými
poradnami v Brně a na sestavení individuálního vzdělávacího plánu dítěte. Stejně tak u dětí nadaných budeme poptávat posouzení dítěte Pedagogicko-psychologickou poradnou a spolupráci na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.

Pedagogicko – psychologická poradna, Brno, Zachova 1
Adresa: Sládkova 1309/45, 613 00 Brno-sever
Telefon: 548 526 802

Pedagogicko – Psychologická Poradna Pro Oblast Brno Město
Adresa: Kohoutova 1512/4, 613 00 Brno-sever
Telefon: 545 223 379

Dětská psycholožka Jolana Bucková – tel.: 773624829
Kognitivně behaviorální psycholožka pro předškolní děti PhDr. Kateřinu Bartošovou Ph.D.,
tel.: 739 644 891

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bude probíhat souběžně s ostatními dětmi za
vydatné pomoci asistenta pedagoga. Tyto děti tak mohou být začleněny do běžného života mateřské
školy. Soužití s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami by se stalo přirozenou součástí
každého dne v naší mateřské škole a přinášelo by obohacení jak pro ně samotné, tak pro kolektiv
dětí i učitelky.

Lesní mateřská školka je svojí podstatou omezena přijmout dítě s vysokým tělesným postižením,
tedy dítě, které by nemohlo zvládnout se pohybovat samostatně ani s pomocí asistenta a nebo se
pohybovat s použitím pomůcek podpory po lese a v terénu. Dále není lesní mš vhodná pro děti
s vyšším stupněm postižení autistického spektra a mentálním postižením, ale přijetí takového dítěte
však není vyloučeno. V lesní mš se s měnícími se ročními obdobími, s měnícím se počasím každý
den, mění i podmínky programu a vlivy, které na děti zvnějšku působí. Děti s poruchou autistického
spektra naopak potřebují řád a pravidelnost a to jim lesní mš není schopna zajistit.

Podporují nás:

Městská část Brno Řečkovice-Mokrá Hora, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Auto Napůl, Ministerstvo životního prostředí, Sonnentor, Antifer a Jaroslav Dušek s představením Čtyři dohody. Děkujeme!

 

25_zelene